ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Πίσω

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Λεπτομέρειες
ΑΡΜΟΔΙΟ TMHMA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αίτηση έγκρισης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 202 § 2, περί «Επιχορηγήσεων και Βοηθημάτων» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006

Επαρχιακή Οδός Βαφέικων-Αβδήρων, Γενισέα, ΤΚ 67064

Τηλεφωνικό κέντρο: 2541352550

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@avdera.gr


Μπορείτε να αιτηθείτε την έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 202 § 2, περί «Επιχορηγήσεων και Βοηθημάτων» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006.

Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία και να επισυνάψετε σχετικά δικαιολογητικά.

Στο τέλος της αίτησης, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο παραλαβής της απάντησης.


upload docsΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και των συνοικούντων μελών)
 3. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (και των συνοικούντων μελών)
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους (και των συνοικούντων μελών)
 5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 τελευταίου οικονομικού έτους (και των συνοικούντων μελών)
 6. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμφωνητικού αν δεν διαμένει σε ιδιόκτητη οικία ή υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο κατοικίας αν φιλοξενείται ή βεβαίωση φιλοξενίας
 7. Αντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας. Σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση (και των συνοικούντων μελών)
 8. Κάρτα ανεργίας αν υπάρχει (και των συνοικούντων μελών)
 9. Διαζευκτήριο (για τους διαζευγμένους) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τους ευρισκόμενους σε διάσταση
 10. Πιστοποιητικό αναπηρίας από το αρμόδιο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ ή ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρουν το είδος της πάθησης ή παθήσεων.
 11. Λογαριασμός Τράπεζας (φωτοτυπία ΙΒΑΝ) με πρώτο όνομα του/της δικαιούχου
 12. Αποδεικτικό δυσχερούς οικονομικής κατάστασης